Bolagsordning

Bolagsordning i Empir Vezzel Applications AB (publ)

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Empir Vezzel Applications AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län och kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet som utövas av huvudkontor, investeringsverksamhet, konsultverksamhet företrädesvis inom IT-lösningar, digitala och tryckta informationstjänster och affärssystem antingen för en specifik bransch eller för en specifik affärsfunktion. Bolaget skall utveckla och sälja datorprogram, direkt eller indirekt bedriva förmedling av informationstjänster samt äga och förvalta aktier, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 700 000 och högst 2 800 000 aktier.

6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst en högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämman en revisor och en revisorssuppleant

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom bolagets hemsida och eller genom e- Post.

9. Föranmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. Ärenden på bolagsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
  7. Beslut om a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
  8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
  9. Val av styrelse och revisorer.
  10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

11. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december.

12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

___________

Antagen på extra bolagsstämma den 27:e september 2021

Empir Vezzel Applications AB
Huskvarnavägen 99
561 32 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit