Bolagsordning och styrelse

Bolagsordning

Vezzel AB 556858-5441

1. FIRMA
Bolagets firma är Vezzel AB.

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Jönköping.

3. VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva försäljning och utveckling av kabelskyddsrör och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet sk vara lägst 500.000 kr och högst 2.000.000 kr.

5. ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

6. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. ANTAL REVISORER.
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning väljs på årsstämman en revisor och revisorssuppleant .

8. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma på bolagets hemsida.

9. FÖRANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän heldag, lördag, midsommar-afton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN
På årsstämman skall följande ärenden behandlas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande av godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredivisning och revisionsberättelse. 7. Beslut om

a. Faställande av resultaträkning och balansräkning. b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Faställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.

9. Val av styrelse och revisorer.

10. Annat ärende som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning beslutades vid årsstämma 2016-05-09

Styrelse

Enligt bolagsordningen skall styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Bolagets styrlese består idag av följande personer.

Henrik Andersson
Ledamot/VD
Född 1977
Delägare

Arne Eriksson
Styrelseordförande
Född 1940
Delägare

Yngve Conradsson
Ledamot
Född 1943
Delägare

David Tistelgren
Ledamot
Född 1975
Delägare

Maria Järviken
Ledamot
Född 1967
Delägare

Magnus Persson
Suppleant
Född 1976
Delägare

Vezzel AB
Rosendalagatan 4
561 34 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit