Information och nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VEZZEL AB

Aktieägarna i Vezzel AB, med org. nr 556858-5441 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2021 kl 10.00 i Redovisningskontoret Järviken AB:s lokaler, Huskvarna.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 september 2021,

dels anmält sig till Bolaget senast den 21 september 2021 under adress Vezzel AB, Redovisningskontoret Järviken AB, Huskvarnavägen 99, 561 32 Huskvarna, eller via mail till maria@vezzel.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon (dagtid) och aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering).

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Vezzel AB, Redovisningskontoret Järviken AB, Huskvarnavägen 99, 561 32 Huskvarna. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre tid i fullmakten (högst fem år).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ny bolagsordning
8. Beslut om nyemission av aktier
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Beslut om emissionsbemyndigande
11. Stämmans avslutande

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Redovisningskontoret Järviken AB, Huskvarnavägen 99, Huskvarna, och på Bolagets webbplats, wwww. vezzel.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

__________________________

Jönköping september 2021
Vezzel AB
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut finns i pdf-filer nedan

Empir Vezzel Applications AB
Huskvarnavägen 99
561 32 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit