Information och nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VEZZEL AB.

Aktieägarna i Vezzel AB, med org. nr 556858-5441, kallas till årsstämma måndagen den

29 juni 2020 kl 15.00 i Vezzel AB:s lokaler, Grännavägen 22 B, 561 34 Huskvarna.

Rätt att delta:

Aktieägare i Vezzel AB som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

Dels vara införs i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 juni 2020 och

Dels anmäla sitt deltagande så att det är bolaget tillhanda senast kl 16.00 onsdagen den 24 juni 2020.

under adress Vezzel AB, Grännavägen 22 B, 561 34 Huskvarna, eller via mail till henrik@vezzel.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) och aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier:För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera dem i eget namn.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av förslag till dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om

  1. Fastställande av resultat och balansräkning
  2. Disposition av vinst eller förlust
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

    10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

    13. Val av styrelse och revisorer

    14. Övriga frågor

15. Stämmans avslutande

STYRELSEN FÖR VEZZEL AB

Vezzel AB
Rosendalagatan 4
561 34 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit