Information och nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Vezzel AB

Aktieägarna i Vezzel AB med org nr 556858-5441, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 4 november 2019 kl 15.00 i Vezzel AB:s konferensrum, Rosendalagatan 4 561 34 Huskvarna.

Rätt att delta:

Altieägare i Vezzel AB som önskar delta i den extra bolagsstämma slall:

Dels vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktiebok måndagen den 28 oktober 2019, och dels anmäla sitt deltagande så att det är bolaget tillhanda senast kl 16.00 onsdagen den 30 oktober 2019 under adress Vezzel AB Grännavägen 22B 561 34 Huskvarna, eller via mail till henrik@vezzel.se.

Vid anmälan skall det uppges aktieägarens namn, person eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Förvaltarregitrerade aktier:

För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämma måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera dem i eget namn.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Ny bolagsordning

8. Nedskrivning av aktiekapial

9. Övriga frågor

10. Stämmans avslutande

STYRELSEN FÖR VEZZEL AB

Vezzel AB
Rosendalagatan 4
561 34 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit