Information och nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VEZZEL AB.

Aktieägarna i Vezzel AB, med org. nr 556858-5441, kallas till årsstämma tisdagen den 20 april 2021 kl 15.00 i Redovisningskontoret Järviken AB:s lokaler, Huskvarna.

Rätt att delta:

Aktieägare i Vezzel AB som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

Dels vara införs i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 april 2021 och

Dels anmäla sitt deltagande så att det är bolaget tillhanda senast kl 16.00 onsdagen den 16 april 2021.

under adress Redovisningskontoret Järviken AB, Huskvarnavägen 99, 561 32 Huskvarna, eller via mail till maria@vezzel.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) och aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier:För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera dem i eget namn.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av förslag till dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om

  1. Fastställande av resultat och balansräkning
  2. Disposition av vinst eller förlust
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

11. Val av styrelse och revisorer

12. Beslut om a) ändring av bolagsordningen b) sammanläggning av aktier

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande

STYRELSEN FÖR VEZZEL AB

Protokoll från stämman finns som PDF nedan.

Vezzel AB
Huskvarnavägen 99
561 32 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit