Information och nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VEZZEL AB

Aktieägarna i Vezzel AB, med org nr 556858-5441, kallas till årstämma måndagen den 20 februari 2017 kl 15.00 i Vezzels lokaler på Grännavägen 22 B, 561 34 Huskvarna.

Rätt att delta:

Aktieägarna i Vezzel AB som önskar delta i denna bolagstämma skall:

Dels vara införda i den av Euroclear sweden AB förda aktiebok tisdagen den 14 februari 2017 och anmäla sitt deltagande så att det är bolaget tillhanda senast kl 16.00 tordagen den 16 februari 2017, under adress Vezzel AB Grännavägen 22 B, 561 34 Huskvarna eller via mail till henrik@vezzel.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) och aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier: För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktiägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera dem i eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av förslag till dagordningen.

8. Frammläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Beslut om

a. Fastställande av resultat och balansräkning.

b. Disposition av vinst eller förlust.

c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

11. Val av styrelse och revisorer.

12. Övriga frågor.

13. Stämmans avslutande.

STYRELSEN FÖR VEZZEL AB

Vezzel AB
Rosendalagatan 4
561 34 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit