Investor relations

Bolagsordning

Vezzel AB 556858-5441

1. BOLAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Vezzel AB

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Region Jönköpings län, Jönköpings kommun.

3. VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva försäljning och utveckling av kabelskyddsrör och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

5. ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

6. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med lägst en högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. ANTAL REVISORER.
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

8. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom bolagets hemsida.

9. FÖRANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän heldag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman skall följande ärenden bahandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. beslut om
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma 2019-11-04

Styrelse

Enligt bolagsordningen skall styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med lägst en högst tre suppleanter. Bolagets styrelse består idag av följande personer.

Henrik Andersson
Ledamot
Född 1977
Delägare

Arne Eriksson
Styrelseordförande
Född 1940
Delägare

Maria Järviken
Ledamot
Född 1967
Delägare

Michael Nielsen
Suppleant
Född 1961
Delägare

FLX 125
Kabelränna
Övrigt material
Empir Vezzel Applications AB
Huskvarnavägen 99
561 32 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit