Investor relations

Bolagsordning

Vezzel AB 556858-5441

1. FIRMA
Bolagets firma är Vezzel AB. Firman skall åtföljas av beteckningen.

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Jönköping.

3. VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva försäljning och utveckling av kabelskyddsrör och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet sk vara lägst 500.000 kr och högst 2.000.000 kr.

5. ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

6. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

7. ANTAL REVISORER.
Bolaget ska ha en och högst tre revisorer. Utses endast en revisor ska en suppleant väljas.

8. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens industri.

9. FÖRANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän heldag, lördag, midsommar-afton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. FULLMAKTER
Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämman enligt förfarande som anges i 17 kap.4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

11. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning besltutades på årsstämma 2016-05-09

Styrelse

Enligt bolagsordningen skall styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Bolagets styrlese består idag av följande personer.

Henrik Andersson
VD/Ledamot
Född 1977
Delägare

Arne Eriksson
Styrelseordförande
Född 1940
Delägare

Yngve Conradsson
Ledamot
Född 1943
Delägare

David Tistelgren
Ledamot
Född 1975
Delägare

Maria Järviken
Ledamot
Född 1967
Delägare

Magnus Persson
Suppleant
Född 1976
Delägare

FLX 125
Kabelränna
Flerfackskanal
Övrigt material
Vezzel AB
Rosendalagatan 4
561 34 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit